Juridische vermeldingen

Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

De algemene verkoopvoorwaarden worden erkend gelezen en goedgekeurd na een online inschrijving via onze website of ter plaatse op de nautische basis. Elke huur van materiaal op de Parroudé Nautical Base impliceert de zuivere en eenvoudige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de inschrijver (persoon die de reservering heeft gemaakt), die zich ertoe verbindt om alle deelnemers op de hoogte te stellen van alle voorwaarden.

1. Betaalmethoden

Geaccepteerde betaalmiddelen: contant geld, creditcard, cheque te betalen aan Base Nautique du Parroudé, vakantiecheques

 

2. Reserveringsvoorwaarden

 

Op internet via ons online boekingsplatform beheerd door Guidap. Er is geen onzekerheid vereist. De keuze van data, tijden, aantal en type boot afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de deelnemers is de verantwoordelijkheid van de inschrijver.

 

3. Door de klant gevraagde wijzigingen

 

3.1 Annulering

 

Elk verzoek tot annulering moet worden gedaan op een manier waarbij een ontvangstbevestiging kan worden verkregen.

 

3.2 Wijziging, wijziging of onderbreking van de dienstverlening

 

Bij een onderbreking tijdens de dienst kan de klant of deelnemer geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

 

Bij het boeken is de keuze van data, tijden, aantal en type boot volgens het aantal en de leeftijden van de deelnemers de verantwoordelijkheid van de inschrijver. In alle situaties waar het aantal gereserveerde boten niet overeenkomt met het aantal beoefenaars (lager en/of hoger dan de reglementaire capaciteiten van de boten), zal de Parroudé Nautical Base op geen enkele manier verplicht zijn om een ​​oplossing te vinden die het vertrek van alle deelnemers.

 

4. Aanpassing door de nautische basis Parroudé

 

4.1 Annulering

 

Parroudé Nautical Base behoudt zich het recht voor om het uitje te annuleren of aan te passen afhankelijk van de weersomstandigheden of het niveau van de deelnemers.

 

De activiteit kan worden geannuleerd vanwege weersomstandigheden, veiligheid of andere redenen van overmacht. In dit geval wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht. Als het uitje niet kan worden uitgevoerd, kan de service worden uitgesteld volgens de volgende beschikbaarheid. Als de activiteit tijdens de dienst wordt geannuleerd om redenen buiten onze macht, kunnen de deelnemers geen aanspraak maken op enige vergoeding.

 

Een afspraakuur wordt u systematisch meegedeeld bij uw reservatie. Voor een goed verloop van de activiteiten en uit respect voor de andere deelnemers vragen we je vriendelijk om deze tijden te respecteren. In het hoogseizoen kan de opkomst belangrijk zijn wij adviseren u een kwartier van te voren aanwezig te zijn. We tolereren een vertraging van maximaal 15 minuten. Na deze periode worden de boten weer verhuurd en is er geen restitutie of compensatie verschuldigd.

 

4.2 Diskwalificatie

 

Nautical Base Parroudé behoudt zich het recht voor om op elk moment een of meer deelnemers uit te sluiten wiens gedrag de veiligheid van andere klanten of hun welzijn in gevaar zou kunnen brengen, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is aan de overtredende deelnemer.

 

5. Verantwoordelijkheden

 

5.1 Burgerlijke aansprakelijkheid

 

Parroudé Nautical Base is verzekerd voor professionele burgerlijke aansprakelijkheid voor de verhuur van nautische uitrusting (zoals kano - kajak en peddel) die zij aanbiedt en haar aansprakelijkheid kan niet worden ingeschakeld voor activiteiten voorbehouden aan andere dienstverleners. Ze heeft een verzekeringscontract bij Generali la Teste. De verantwoordelijkheid van de Parroudé Nautical Base vervangt echter niet de individuele burgerlijke aansprakelijkheid die elke deelnemer moet dragen.

 

5.2 Evenementen buiten de Nautische Basis Parroudé

 

Parroudé Nautical Base kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van de geplande service als gevolg van externe gebeurtenissen en in het bijzonder in het geval van:

 

- incidenten toe te schrijven aan een derde partij (vertraging, afwezigheid, risicovolle houding, enz.)

 

- overmacht (incidenten of onvoorziene gebeurtenissen: natuurrampen, bosbranden, weersomstandigheden, enz.)

 

5.3 Voorzichtigheids- en veiligheidsregels

 

Elke deelnemer is zich ervan bewust, gezien de specifieke aard van de aangeboden activiteiten, dat hij bepaalde risico's kan lopen, met name vanwege de afgelegen ligging, het isolement en de specifieke aard van de omgeving (rivier). Hij neemt ze aan met volledige kennis van zaken en hij moet zich houden aan de regels van voorzichtigheid.

 

Voor elk vertrek worden instructies gegeven. Bij specifieke weersomstandigheden kan de Nautical Base Parroudé een verplichte route of richting (richting het dorp) bepalen. Het niet naleven van deze instructie impliceert direct uw verantwoordelijkheid.

De diensten die plaatsvinden in de natuurlijke omgeving (rivier en strand), voorbeeldig individueel gedrag en strikte naleving van veiligheids- en milieuregels worden van beoefenaars vereist. Parroudé Nautical Base stelt één reddingsvest per beoefenaar ter beschikking, ditzelfde vest wordt door de beoefenaar gekozen in overeenstemming met de gewichtsnormen en wordt door de beoefenaar gedragen gedurende de gehele huurperiode.

 

Parroudé Nautical Base kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor individuele onvoorzichtigheid van één of meerdere deelnemers.

 

5.4 Vereisten en technisch niveau

 

Onze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk; afhankelijk van de activiteiten en routes moet echter rekening worden gehouden met bepaalde voorwaarden (zwemmen, leeftijdsgrens, technisch niveau, fysieke conditie, enz.).

 

Parroudé Nautical Base beschikt niet over de middelen om het sportniveau van haar klanten te controleren.

 

Het is daarom aan elke deelnemer om zijn fysieke vorm te beoordelen op basis van de gekozen routes die hij wil nemen.

 

Voor kano-kajak- en peddelactiviteiten is het noodzakelijk om 25 meter te kunnen zwemmen en jezelf onder te dompelen.

 

U mag geen medische contra-indicatie hebben voor het uitoefenen van de gekozen activiteit.

 

BELANGRIJK: u bent niet het onderwerp van een medische contra-indicatie, maar u bent afhankelijk van speciale medische zorg of behandeling (astma, diabetes, enz.) of uw gezondheidstoestand vereist speciale aandacht (fragiele gewrichten, probleemrug, verplicht dragen van een bril, enz. .), moet u verplicht de verhuurder informeren voor aanvang van de activiteit en de gepaste noodmedicatie verstrekken, volgens medisch advies.

 

5.5 Minderjarigen

 

Parroudé Nautical Base accepteert minderjarigen op voorwaarde dat hun leeftijd, fysieke bekwaamheid en technisch niveau het mogelijk maken om de dienst onder normale omstandigheden uit te voeren.

 

Voor elk vertrek wordt een handtekening gevraagd die de verbintenis impliceert van de wettelijke verantwoordelijkheid van de ondertekenaar voor alle aanwezige minderjarigen en geeft dus zijn akkoord door de algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden en te verklaren: 'Door ondertekening van de wettelijke vertegenwoordiger, de vader of moeder verklaart het vermogen van het kind of de kinderen die onder zijn hoede zijn om ten minste 25 m te zwemmen en zichzelf onder te dompelen, en om tijdens de verhuur en de haven van de of reddingsvesten van de hele groep te zorgen voor meer toezicht.

 

6. Materialen

 

6.1 Geleverde materialen

 

De deelnemer is verantwoordelijk voor het materiaal dat hem voor de activiteit in bruikleen wordt gegeven. De vakman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die kan worden veroorzaakt door de ter beschikking gestelde apparatuur.

 

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het uitgeleende materiaal, wordt de deelnemer/klant gevraagd om een ​​vergoeding in verband met slijtage of een volledige terugbetaling van het materiaal volgens onderstaande bedragen:

 

- Reddingsvest: 50€

 

- Peddel: dubbel €30 / peddel €55

 

- Fles: 30€

 

- Fin: 20€

 

- Kajak / kano / peddel: op schatting

 

- Verzendkosten: 10€

 

6.2 Te verstrekken materialen

 

Om een ​​goede en onvergetelijke herinnering aan je rit te bewaren, vergeet niet om mee te nemen:

 

- Een outfit aangepast aan het weer

 

- Bescherming tegen de zon (pet, t-shirt, bril, zonnebrandcrème, enz.)

 

- Een waterfles

 

Vermijd ook het dragen van sieraden of waardevolle spullen

 

De nautische basis Parroudé kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de diefstal (ook in voertuigen en persoonlijke bezittingen die in de kluisjes van de nautische basis zijn gedeponeerd) of het breken van voorwerpen (bijv. Brillen, camera's, telefoons ...) die beoefenaars zouden kunnen meenemen tijdens de activiteit. De meegeleverde fles is een waterdichte container, maar vormt op geen enkele manier een absolute garantie voor bescherming: oneigenlijk gebruik of de aanwezigheid van een fles water in de fles kan bepaalde persoonlijke bezittingen beschadigen. De Parroudé Nautical Base wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade aan voorwerpen die in de container zijn geplaatst.

 

7. Prijs

 

De prijzen van Parroudé Nautical Base staan ​​vermeld op de website en bij de receptie. Ze zijn onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: kinderen (van 5 tot en met 12 jaar), adolescenten (van 13 tot en met 17 jaar) en volwassenen (vanaf 18 jaar).

 

De prijzen zijn inclusief: de gekozen service en het lenen van technische en veiligheidsuitrusting die nodig is voor het uitoefenen van de activiteit (drijfvest, peddels).

 

Het uitlenen van bepaalde uitrustingen is gratis mogelijk op eenvoudig verzoek (vb: container, waterdichte tas, enz.)

 

8. CNIL

 

Informatieverzoeken en aanmeldingen worden elektronisch verwerkt. In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van persoonlijke informatie over u per post naar het volgende adres SAS les Sanills rue Ludovic Massé 66250 St Laurent.

 

9. Geschil

 

9.1 Klacht

Elke klacht met betrekking tot de service moet door de klant worden gericht aan SAS les Sanills rue Ludovic Massé 66250 St Laurent. per aangetekende brief met ontvangstbevestiging uiterlijk één maand na de datum van terugkeer, vergezeld van alle bewijsstukken.

 

9.2 Geschil

 

De partijen zullen trachten eventuele moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van het contract in der minne op te lossen. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst uitsluitend worden beheerst door de regels van het Franse recht.

 

Alle geschillen, van welke aard dan ook, vallen onder de bevoegdheid van de Franse burgerlijke en handelsrechtbanken, met inbegrip van de uitspraak in kort geding.

 

Onder voorbehoud van de status van de eiser, valt elk geschil onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de arrondissementsrechtbank van Perpignan.